Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 10

Zasady rekrutacji

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi rekrutacja

Lp.

Typ szkoły

Symbol oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/ profil/ zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

1.

Technikum nr 22
4 letnie

1TSA

technik pojazdów samochodowych / matematyka, fizyka lub język angielski

język angielski

język niemiecki

język polski

język obcy

matematyka

informatyka

2.

Technikum nr 22
4 letnie

1TSB

technik pojazdów samochodowych / matematyka, fizyka lub język angielski

język angielski

język niemiecki

język polski

język obcy

matematyka

informatyka

3.

Technikum nr 22
4 letnie

1TM

technik mechatronik / matematyka, fizyka

język angielski

język niemiecki

język polski

język obcy

matematyka

informatyka

4.

Szkoła Branżowa I stopnia nr 22
3 letnia

1ZKM/1

mechanik motocyklowy

język angielski

język polski

język obcy

informatyka

wiedza o społeczeństwie

5.

Szkoła Branżowa I stopnia nr 22
3 letnia

1ZKM/2

kierowca mechanik

język angielski

język polski

język obcy

informatyka

wiedza o społeczeństwie

6.

Szkoła Branżowa I stopnia nr 22
3 letnia

1ZEB/1

elektromechanik pojazdów samochodowych

język angielski

język polski

język obcy

informatyka

wiedza o społeczeństwie

7.

Szkoła Branżowa I stopnia nr 22
3 letnia

1ZEB/2

blacharz samochodowy

język angielski

język polski

język obcy

informatyka

wiedza o społeczeństwie

8.

Szkoła Branżowa I stopnia nr 22
3 letnia

1ZEB/3

monter mechatronik

język angielski

język polski

język obcy

informatyka

wiedza o społeczeństwie

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w Łodzi może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
Liczba punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum

Technikum Samochodowe - język polski, język obcy, matematyka, informatyka
Szkoła Branżowa I stopnia - język polski, język obcy, informatyka, wiedza o społeczeństwa

Punkty obliczane są według następujących zasad:

dopuszczający - 2 punkty

dostateczny - 7 punktów

dobry - 11 punktów

bardzo dobry - 13 punktów

celujący - 15 punktów

Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Jeden procent w każdym z zakresów egzaminu odpowiada 0,2 pkt.
Liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:


- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

- uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5/2015): jeden tytuł – 11 punktów; dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty

- zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych na szczeblu co najmniej wojewódzkim (wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia): w jednym konkursie – 6 punktów; w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty

- zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia): w jednej dyscyplinie – 5 punktów; dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty

- albo (w przypadku braku osiągnięć na szczeblu co najmniej wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty

- zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty.

- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych w załączniku nr do zarządzenia KO nr 5/2015), a także laureaci olimpiad dla gimnazjów oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów, ustala się dodatkowe kryteria, które mają jednakową wartość i są brane pod uwagę łącznie: wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Dokumenty potwierdzające powyższe kryteria należy dołączyć do wniosku składanego w szkole.

O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata.

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: